Regulamin korzystania z materiałów reklamowych i promocyjnych udostępnionych na stronie packshoty.duluxpolska.pl

1. CEL REGULAMINU. Celem niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin) jest określenie zasad korzystania z materiałów reklamowych i promocyjnych (dalej: Materiały), udostępnionych do pobrania na stronie packshoty.duluxpolska.pl. Podmiotem uprawnionym do udostępniania oraz do kontroli korzystania z Materiałów jest Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o. (dalej: Akzo Nobel) z siedzibą w Warszawie (02-255), ul. Krakowiaków 48, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 20951, NIP 1180047014, REGON 010413361, kapitał zakładowy 70.874.000,00 zł.

2. AKCEPTACJA REGULAMINU. Warunkiem pobrania oraz korzystania z Materiałów jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu.

3. CELE KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW. Materiały mogą być wykorzystywane wyłącznie przez przedsiębiorców (w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego) w celu nieodpłatnej promocji produktów, których dotyczą (produkty produkowane lub dystrybuowane przez Akzo Nobel – dalej: Produkty).

4. WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW ZGODNE Z PRAWEM. Podmiot wykorzystując Materiały zobowiązany jest działać na zasadach określonych w Regulaminie  oraz w sposób zgodny z przepisami prawa, w tym w szczególności z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawą Prawo własności przemysłowej, Ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, Ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawą Prawo telekomunikacyjne oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5. WIZERUNEK AKZO NOBEL / JAKOŚĆ KOMUNIKACJI. Podmiot wykorzystując Materiały zobowiązany jest działać w sposób nienaruszający dobrego wizerunku Akzo Nobel, renomy  marek i renomy znaków towarowych zawartych w Materiałach oraz z dbałością o wysoki poziom merytoryczny i estetyczny komunikacji rozpowszechnianej z wykorzystaniem Materiałów.

6. PRAWA AUTORSKIE. Akceptacja Regulaminu oraz pobranie i wykorzystanie Materiałów nie oznacza nabycia majątkowych praw autorskich do Materiałów ani nabycia licencji na korzystanie z Materiałów.

7. ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW. Akzo Nobel uprawnione jest w każdym czasie wezwać do zaprzestania korzystania z Materiałów, jeśli są one wykorzystywane w sposób niezgodny z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub godzący w interesy Akzo Nobel lub innego podmiotu wchodzącego w skład globalnej grupy spółek Akzo Nobel.

8. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU. Regulamin obwiązuje od dnia 15/07/2019.

9. ZMIANY REGULAMINU. Akzo Nobel zastrzega możliwość zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone na stronie packshoty.duluxpolska.pl nie później niż 7 dni przed wejściem zmian w życie. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Materiałów wprowadzonych do obrotu (przez podmioty, które pobrały Materiały ze strony packshoty.duluxpolska.pl) przed zmianą Regulaminu.

10. PUBLIKACJA REGULAMINU. Regulamin opublikowany jest na stronie packshoty.duluxpolska.pl/regulamin. Regulamin znajduje się również w siedzibie Akzo Nobel: Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o., ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa.

11. DANE DO KONTAKTU. Dane do kontaktu w sprawach związanych z Regulaminem i korzystaniem z Materiałów:
Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa
lub e-mail: infolinia@akzonobel.com