Hammerite Prosto Na Rdzę
Ciemnozielony Młotkowy
2,5L

Ciemnozielony Młotkowy