Polityka prywatności

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas ważna. W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniamy, jak gromadzimy Twoje dane osobowe i jak ich używamy.

 

1. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Jeśli prześlesz nam swoje dane osobowe, możemy przetwarzać je do celów wyszczególnionych poniżej.

1.1     Odpowiadanie na pytania i komunikowanie się z Tobą

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, kiedy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem naszej infolinii.

Przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, tytuł, dane kontaktowe (firmy) (w tym adres e-mail, numer telefonu, nazwę Twojej firmy) oraz wszelkie inne informacje, które udostępnisz nam poprzez infolinię.

Przetwarzamy te dane na podstawie Twojej zgody, którą możesz w każdej chwili wycofać.

1.2     W przypadku ankiet lub innego rodzaju komunikacji (marketingowej)

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wysyłania Ci ankiet dotyczących naszych produktów lub usług albo wiadomości marketingowych odnośnie do wydarzeń, ofert specjalnych, produktów i usług AkzoNobel. Możemy tworzyć profile i analizować Twoje interakcje z nami. Dzięki temu poznajemy Twoje zainteresowania i możemy odpowiednio dostosować naszą korespondencję z Tobą.

Przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, datę urodzenia (tylko jeśli podasz nam ją dobrowolnie), Twój adres e-mail oraz inne informacje, które aktywnie i dobrowolnie nam udostępnisz.

Przetwarzamy te dane na podstawie Twojej zgody, którą możesz w każdej chwili wycofać.

1.3     Rozwijanie i usprawnianie produktów oraz usług

Przetwarzamy agregowane dane osobowe do różnych celów związanych z działalnością biznesową firmy AkzoNobel, takich jak tworzenie nowych produktów i usług, rozbudowywanie, ulepszanie i modyfikowanie naszych witryn internetowych, aplikacji i innych kanałów cyfrowych, identyfikowanie trendów użytkowania, analizowanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz realizowanie założeń i rozszerzanie działalności naszej firmy.

W miarę możliwości używamy danych agregowanych. Niekiedy przetwarzamy dane osobowe, takie jak Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, płeć, miejsce zamieszkania, kod pocztowy i inne informacje określone w niniejszej Polityce prywatności lub w udostępnionych Ci przez nas w inny sposób.

Przetwarzamy te dane do realizacji naszych uzasadnionych celów biznesowych.

1.4     Techniczne i funkcjonalne zarządzanie aplikacją lub witryną

Kiedy korzystasz z naszych usług, możemy automatycznie pobierać niektóre dane z Twojego urządzenia. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby ułatwić Ci wyszukiwanie informacji, a także poprawić dostęp do funkcji tej witryny, aplikacji lub innych kanałów cyfrowych.

Informacje zbierane przez nas automatycznie mogą obejmować dane, takie jak Twój adres IP, typ urządzenia, unikalne identyfikatory Twojego urządzenia, typ przeglądarki, ogólna lokalizacja geograficzna (z dokładnością do kraju lub miasta) i inne dane techniczne. Możemy również gromadzić informacje na temat interakcji Twojego urządzenia z naszą usługą, w tym statystyki odwiedzin stron internetowych i kliknięć linków.

Gromadzenie tych informacji pozwala nam lepiej poznać użytkowników naszych usług, dowiedzieć się, skąd pochodzą i jakie treści są dla nich interesujące. Wykorzystujemy te dane do naszych wewnętrznych celów analitycznych i do poprawiania jakości oraz trafności naszych usług, jakości naszych produktów i usług oraz tworzenia nowych funkcji.

Przetwarzamy te dane w ramach realizacji naszych uzasadnionych celów biznesowych, np. do lepszego zrozumienia sposobu korzystania przez klientów z naszych witryn.

1.5    Zarządzanie Twoim udziałem w konkursach z nagrodami, wydarzeniach, zawodach, promocjach lub loteriach

Za Twoją zgodą możemy wysyłać Ci e-maile z ofertami specjalnymi i zaproszenia do udziału w konkursach z nagrodami, wydarzeniach, zawodach, promocjach lub loteriach. Jeśli zdecydujesz się na uczestnictwo w tych aktywnościach, będziemy potrzebowali Twoich danych osobowych, aby móc to zorganizować.

Twój udział w tego typu wydarzeniach będzie wymagał podania danych osobowych w celu późniejszego ogłoszenia zwycięscy, wysłania nagród i analizy odpowiedzi w konkursach, wydarzeniach, zawodach, promocjach lub loteriach.

Przetwarzamy te dane na podstawie Twojej zgody, którą możesz w każdej chwili wycofać.

1.6     Zgodność z prawem i wymaganiami prawnymi oraz ochrona zasobów i interesów firmy AkzoNobel

Będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe według potrzeby lub konieczności (a) zgodnie z obowiązującym prawem, w tym prawami obowiązującymi poza Twoim krajem zamieszkania i z uwzględnieniem np. wymogów kontroli kontrahentów, zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym przestępstwom; (b) do zapewnienia zgodności z wymaganiami prawnymi; (c) do odpowiadania na żądania ze strony władz publicznych i państwowych, w tym w Twoim kraju zamieszkania; (d) do egzekwowania naszych warunków korzystania z usługi i innych obowiązujących zasad; (e) do ochrony naszej działalności; (f) do ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub mienia i/lub Twojego lub innych osób; oraz (g) do podejmowania odpowiednich działań zaradczych lub ograniczania poniesionych przez nas szkód.

W razie potrzeby możemy przetwarzać Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, Twoją korespondencję z AkzoNobel, informacje na temat używania przez Ciebie naszych produktów lub usług oraz inne informacje wymienione w niniejszej Polityce prywatności lub udostępnione nam przez Ciebie, jeśli takie są wymagane do celów wymienionych w powyższym akapicie.

Możemy przetwarzać te dane do realizacji naszych uzasadnionych celów biznesowych.

 

2. Pliki cookie i podobne metody śledzenia

Używamy plików cookie i podobnych metod śledzenia do zbierania i używania Twoich danych osobowych, w tym, za Twoją zgodą, do wyświetlania Ci reklam w oparciu o Twoje zainteresowania. Aby dowiedzieć się, jakiego rodzaju plików cookie używamy, dlaczego ich używamy i jak możesz to kontrolować, zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o plikach cookie.

 

3. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:

  • firmom należącym do naszej grupy oraz dostawcom zewnętrznym przetwarzającym dane w naszym imieniu (na przykład do zapewniania i ulepszania zabezpieczeń naszych usług) lub podmiotom przetwarzającym dane osobowe do celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności lub objaśnionych Ci w chwili pobierania Twoich danych osobowych. Aby zapewnić najwyższy poziom ochrony Twoich danych osobowych, firma AkzoNobel wdrożyła Wiążące reguły korporacyjne AkzoNobel, w świetle których wszystkie podmioty prawne AkzoNobel muszą stosować ten sam poziom ochrony danych osobowych. Uzgodniliśmy również środki techniczne, organizacyjne i umowne (na podstawie umów o przetwarzanie danych) z dostawcami zewnętrznymi, aby zapewnić, że dane osobowe są przetwarzane wyłącznie do celów opisanych powyżej i że są one odpowiednio chronione;
  • wszelkim właściwym organom ścigania, organom kontrolnym, agencjom rządowym, sądom i innym stronom trzecim w przypadkach, w których uznamy, że ujawnienie danych jest konieczne: (i) w ramach obowiązujących przepisów prawa; (ii) do egzekwowania, określenia lub obrony naszych praw; lub (iii) do ochrony Twoich żywotnych interesów lub interesów innych osób;
  • rzeczywistemu lub potencjalnemu nabywcy (oraz jego przedstawicielom i doradcom) w związku z wszelkimi rzeczywistym lub zaoferowanym kupnem, fuzją lub przejęciem jakiekolwiek części naszej firmy, o ile poinformujemy nabywcę, że musi używać Twoich danych osobowych tylko do celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności; oraz
  • innym osobom, o ile upoważnisz do tego nas lub naszych dostawców.

 

4. Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przesyłane do krajów innych niż Twój kraj zamieszania i tam przetwarzane. Przepisy o ochronie danych osobowych obowiązujące w tych krajach mogą być inne niż w Twoim kraju (i w niektórych przypadkach mogą być mniej restrykcyjne).

Nasze usługi są świadczone w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale firmy należące do naszej grupy oraz nasi dostawcy zewnętrzni działają na całym świecie. To znaczy, że gdy zbieramy Twoje dane osobowe, możemy przetwarzać je w tych krajach zgodnie z zasadami przedstawionymi w akapicie poniżej.

W krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie zawsze obowiązują restrykcyjne przepisy o ochronie danych osobowych. Będziemy jednak zawsze podejmowali kroki mające na celu zapewnienie, że Twoje dane osobowe będą używane przez podmioty zewnętrzne zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i że będą one chronione w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Zapewnimy, że w przypadku przesłania Twoich danych do innego kraju, będą one nadal odpowiednio chronione zgodnie z wewnętrznymi przepisami AkzoNobel o ochronie prywatności danych klientów, dostawców i s partnerów biznesowych lub na podstawie umów ze stronami trzecimi. Może to obejmować implementację określonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych odnośnie do przekazywania danych osobowych, które nakładają na odbiorcę tych danych obowiązek zapewnienia odpowiedniej ochrony podczas ich przetwarzania zgodnie z prawem Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych.

Możemy również przesłać Twoje dane osobowe lub ujawnić je naszym dostawcom zewnętrznym, konsultantom i osobom, które muszą mieć do nich dostęp celem odpowiedniego administrowania usługami i naszą firmą.

 

5. Jak zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne do zapewnienie ochrony Twoich danych osobowych, które zbieramy i przetwarzamy. Stosowane przez nas środki mają zapewniać poziom ochrony odpowiedni do stopnia zagrożenia podczas przetwarzania Twoich danych osobowych.

Wprowadziliśmy reguły bezpieczeństwa chroniące przed nieautoryzowanym dostępem. Dane na naszych zabezpieczonych stronach są szyfrowane przy użyciu technologii SSL. Twoja przeglądarka może pokazywać (i należy to sprawdzać), że strona jest bezpieczna. Można ją również skonfigurować w taki sposób, aby ostrzegała podczas pierwszej próby wyświetlenia zabezpieczonej strony w witrynie.

Wszystkie Twoje dane będą zawsze szyfrowane podczas ich przesyłania w Internecie. SSL to specjalne oprogramowanie, które automatycznie szyfruje wszelkie dane wysyłane przez Cienie na naszych zabezpieczonych stronach. Nasz serwer następnie odczytuje te dane przy użyciu prywatnego klucza. To znaczy, że Twoje dane (numer karty kredytowej itp.) są zamieniane na szyfr, który można odczytać tylko za pomocą prywatnego klucza lub hasła. Wszystkie części usługi wymagające podania danych osobowych są zabezpieczone.

Jeśli przekazaliśmy Ci dane logowania (lub jeśli zostały one przez Ciebie wybrane) do niektórych części naszych usług (np. nazwa użytkownika i hasło), odpowiedzialność za przechowywanie tych danych spoczywa na Tobie.

Przekazywanie informacji za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczne. Mimo że staramy się w granicach rozsądku chronić Twoje dane osobowe, to nie możemy zagwarantować, że jakiekolwiek dane osobowe ujawniane przez Ciebie online będą całkowicie bezpieczne. Akceptujesz ryzyko nierozerwalnie związane z korzystaniem z Internetu i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia zabezpieczeń, o ile sami nie naruszyliśmy obowiązujących praw i nawet wówczas tylko w granicach wyznaczonych przez odpowiednie warunki korzystania z usługi.

 

6. Jak długo przetrzymujemy dane osobowe?

Przetrzymujemy dane osobowe zebrane od Ciebie, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani prawnie (np. do świadczenia Ci usługi lub w celu zachowania zgodności z odpowiednimi wymaganiami, prawnymi, podatkowymi lub księgowymi).

Jeśli nie istnieje uzasadniony powód do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy je lub poddamy anonimizacji albo, jeżeli jest to niemożliwe (np. dlatego, że Twoje dane osobowe zostały zapisane w archiwum kopii zapasowych), bezpiecznie zapiszemy Twoje dane osobowe i zablokujemy możliwość ich dalszego przetwarzania do czasu, aż będzie możliwe ich usunięcie.

 

7. Jakie wnioski możesz składać w odniesieniu do swoich danych osobowych?

Masz następujące prawa odnośnie do swoich danych osobowych:

  • Możesz poprosić o udostępnienie, poprawienie, zaktualizowanie lub usunięcie swoich danych osobowych. Oprócz tego możesz zgłosić obiekcje odnośnie do przetwarzania swoich danych osobowych, poprosić nas o ograniczenie zakresu ich przetwarzania lub poprosić o ich przeniesienie. Możesz skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych poniżej.
  • Masz prawo do rezygnacji z naszej okresowej korespondencji marketingowej. Możesz z niego skorzystać, klikając link rezygnacji z subskrypcji umieszczany w każdej wysyłane przez nas wiadomości e-mail. Aby zrezygnować z innych form marketingu, skontaktuj się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych poniżej.
  • Podobnie jeśli zebraliśmy i przetwarzamy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, możesz w każdej chwili wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody nie wypłynie na legalność przetwarzania Twoich danych osobowych przed cofnięciem zgody ani nie będzie miało wpływu na przetwarzanie Twoich danych osobowych na podstawie wymagań prawnych niewymagających Twojej zgody.
  • Zachęcamy do zgłaszania wszelkich skarg w pierwszej kolejności nam, ale masz również prawo do zgłoszenia skarg do organów ds. ochrony danych osobowych w związku ze sposobem zbierania i wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym organem ds. ochrony danych osobowych.

Odpowiemy na wszystkie wnioski od osób chcących skorzystać ze swojego prawa do ochrony danych zgodnie z obowiązującym prawem.

 

8. Linki do innych witryn internetowych i sieci społecznościowych

Nasze usługi mogą zawierać linki do innych usług w naszej sieci partnerów, reklamodawców, wspólników i członków naszej grupy korporacyjnej. Jeśli skorzystasz z takiego linku, musisz pamiętać, że w miejscach docelowych obowiązują oddzielne zasady ochrony prywatności lub warunki korzystania z usługi, i nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności. Zanim udostępnisz tam swoje dane osobowe, zapoznaj się z konkretną polityką prywatności.

 

9. Czy osoby poniżej 16 roku życia mogą udostępniać dane osobowe?

Osoby poniżej 16 roku życia mogą udostępniać nam swoje dane osobowe tylko pod warunkiem, że mają na pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, którzy muszą również zapoznać się z niniejszą Polityką prywatności.

 

10. Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz pytania lub wątpliwości odnośnie do wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami:

Poczta e-mail: infolinia@akzonobel.com

Numer telefonu: 800 154 075

Poczta tradycyjna:
Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o.
Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

 

Kontrolerem Twoich danych osobowych jest Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255), ul. Krakowiaków 48, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 20951, NIP 1180047014, kapitał zakładowy 79.874.000,00 zł.